1.

بایسته های حقوقی بودجۀ نهادگرا

دوره 17، شماره 48، پاییز 1394، صفحه 97-117
مهدی رضایی

2.

بررسی مقایسه‌ای فرآیند اجرای بودجه شهرداری‌ها در ایران و فرانسه

دوره 20، شماره 60، پاییز 1397، صفحه 207-236
معصومه عامری؛ زهرا عامری

3.

پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ( مطالعه موردی ایران )

دوره 7، شماره 22، بهار 1384، صفحه 133-155
زیبا حجتی؛ علیرضا اقبالی؛ حمیدرضا حلافی

4.

تحلیل و نقد فرآیندهای مدیریت نقدینگی خزانه‌ دولت در ایران

دوره 23، شماره 74، بهار 1397، صفحه 219-256
سیدعلی روحانی؛ داریوش ابوحمزه