51.

بررسی رابطه بیمه‌های غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 121-142
آتوسا گودرزی

52.

بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی هشت

دوره 14، شماره 55، زمستان 1393، صفحه 157-183
حسن حیدری؛ رقیه علی نژاد؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ جواد جهانگیرزاده

53.

بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی

دوره 20، شماره 62، بهار 1394، صفحه 139-162
سید نظام‌الدین مکیان؛ محمدرضا ایزدی

54.

بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا

دوره 10، شماره 38، پاییز 1389، صفحه 175-203

55.

بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 55-72
احمد جعفری صمیمی؛ سیدمحی‌الدین احمدپور

56.

بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشورنفتی ایران و نروژ

دوره 3، شماره 10، بهار 1393، صفحه 151-178

57.

بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 10، شماره 38، پاییز 1389، صفحه 287-309

58.

بررسی رابطه علیت گرنجری میان رشد اقتصادی و هزینه آموزش عالی در ایران

دوره 12، شماره 37، بهار 1387، صفحه 61-79

59.

بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی

دوره 13، شماره 50، پاییز 1392، صفحه 63-86
عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ حمید ناظمان؛ جواد طاهرپور

60.

بررسی علیت متقابل رشد اقتصادی و مصرف گاز طبیعی در ج. ا. ایران

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 107-129
تیمور محمدی؛ آزاده بردبار؛ علیرضا دقیقی اصلی

61.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست‌محیطی

دوره 14، شماره 42، بهار 1389، صفحه 169-188

62.

بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی با تأکید بر نقش تعرفه

دوره 23، شماره 74، بهار 1397، صفحه 191-217
حسین محمدی؛ مرتضی محمدی؛ پریسا علیزاده

63.

بررسی نظری و تجربی تأثیر شرایط آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورها

دوره 9، شماره 32، پاییز 1386، صفحه 1-29

64.

بررسی نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد خرد (سطح بنگاه- 1390-1370)

دوره 18، شماره 54، بهار 1392، صفحه 93-118

65.

بررسی نقش و تاثیر هزینه های آموزش رسمی بر رضد اقتصادی در ایران طی سال های (1342-1377)

دوره 4، شماره 11، تابستان 1381، صفحه 95-114
فتح اله تاری؛ نسرین ارضرومچیلر

66.

برنامه های ترویج کارآفرینی در میان جوانان در کشورهای منتخب اروپایی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1385، صفحه 58-78
ناهید شیخان

67.

پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت بر اقتصاد ایران (مدل تعادل عمومی نسل‌های هم‌پوش)

دوره 24، شماره 78، بهار 1398، صفحه 31-60
زهرا کاشانیان؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی

68.

پیش‌بینی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر تورم با استفاده از مدل‌های میانگین‌گیری پویا

دوره 18، شماره 71، زمستان 1397، صفحه 261-311
مجید بابائی؛ حسین توکلیان؛ عباس شاکری

69.

تاثیر تحریم‌های اقتصادی برتولید و رفاه اجتماعی ایران: رهیافتی از الگوی رشد تعمیم‌یافته تصادفی

دوره 20، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 37-69
حسین مرزبان؛ علی حسین استادزاد

70.

تأثیر تکانه‌های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تأکید بر تکانه‌های ناشی از ریسک سیاسی اوپک

دوره 8، شماره 30، بهار 1398، صفحه 23-60
علی تک روستا؛ پریسا مهاجری؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری

71.

تأثیر توسعه مالی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران: (یک مطالعه اقتصادسنجی)

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 15-35

72.

تأثیر رشد اقتصادی بر ساختار مالی و مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1386، صفحه 197-235

73.

تأثیر زیرساختهای سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 32، بهار 1388، صفحه 15-42

74.

تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ( مقایسه اقتصادهای کمتر توسعه یافته و نوظهور )

دوره 12، شماره 37، بهار 1387، صفحه 39-59

75.

تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 6، شماره 22، پاییز 1385، صفحه 15-43

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.