. (1396). سنجش کیفیت خدمات تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان اردبیل به روش سروکوال، اصغر باقری ، نیر امامی ، مهناز محمدزاده نصرآبادی.. , 8(30), 1-31. doi: 10.22054/qjsd.2017.8008
. "سنجش کیفیت خدمات تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان اردبیل به روش سروکوال، اصغر باقری ، نیر امامی ، مهناز محمدزاده نصرآبادی.". , 8, 30, 1396, 1-31. doi: 10.22054/qjsd.2017.8008
. (1396). 'سنجش کیفیت خدمات تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان اردبیل به روش سروکوال، اصغر باقری ، نیر امامی ، مهناز محمدزاده نصرآبادی.', , 8(30), pp. 1-31. doi: 10.22054/qjsd.2017.8008
. سنجش کیفیت خدمات تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان اردبیل به روش سروکوال، اصغر باقری ، نیر امامی ، مهناز محمدزاده نصرآبادی.. , 1396; 8(30): 1-31. doi: 10.22054/qjsd.2017.8008