1.

ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن با کارائی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 52، دی 1395، صفحه 9-36
صابر شعری آناقیر شعری آناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی؛ بنیامین نره ئی

2.

آگاهی حسابرسان از استاندارهای حسابرسی صادره توسط سازمان حسابرسی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1383، صفحه 157-169
یحیی حساس یگانه؛ پژمان روحی

3.

برداشت حسابرسان ایرانی از ریسک ذاتی

دوره 2، شماره 7، مهر 1383، صفحه 1-31
یحیی حساس یگانه؛ ابراهیم وحیدی الیزیی

4.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود

دوره 5، شماره 17، فروردین 1386، صفحه 151-171
یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان

5.

تاثیر گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری استفاده کنندگان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 41-60
یحیی حساس یگانه

6.

تاثیر گزارش حسابرسی مستقل در تصمیم گیری اعتباردهندگان (بانکهای ایران)

دوره 2، شماره 6، تیر 1383، صفحه 113-127
یحیی حساس یگانه؛ سید محمد حسین مدنی

7.

تاثیر گزارشهای حسابرسی بر قیمت سهام

دوره 1، شماره 3، مهر 1382، صفحه 27-59
یحیی حساس یگانه؛ سارا یعقوبی منش

8.

رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل

دوره 1، شماره 4، دی 1382، صفحه 71-96
یحیی حساس یگانه؛ حسین علوی طبری

9.

رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها، اندازه شرکت با مدیریت سود

دوره 6، شماره 24، دی 1387، صفحه 79-115
یحیی حساس یگانه؛ صابر شعری؛ سید حسین خسرونژاد

10.

رابطه گزارش کنترلهای داخلی با تصمیم گیری استفاده کنندگان

دوره 4، شماره 14، تیر 1385، صفحه 133-176
یحیی حساس یگانه؛ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه

11.

روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 29، فروردین 1389، صفحه 65-95
قاسم بولو؛ یحیی حساس یگانه؛ رضا هراسانی

12.

عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه ی حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی

دوره 3، شماره 10، تیر 1384، صفحه 103-125
یحیی حساس یگانه؛ علی جعفری

13.

عوامل موثر بر انتخاب داوطلبانه حسابرس

دوره 6، شماره 22، تیر 1387، صفحه 23-45
یحیی حساس یگانه؛ رسول حیدری

14.

عوامل موثر بر تصمیم پذیرش صاحبکار در موسسات حسابرسی

دوره 5، شماره 19، مهر 1386، صفحه 93-114
یحیی حساس یگانه؛ علی اصغر عرب احمدی

15.

عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل

دوره 2، شماره 8، دی 1383، صفحه 55-86
یحیی حساس یگانه؛ روح اله رجبی

16.

کاربرد مفهوم اهمیت در حسابرسی و تاثیر آن بر اظهار نظر حسابرسان مستقل

دوره 1، شماره 2، تیر 1382، صفحه 1-38
یحیی حساس یگانه؛ حسین کثیری

17.

مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران

دوره 8، شماره 30، تیر 1389، صفحه 1-35
یحیی حساس یگانه؛ محمد جواد سلیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login