1.

اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستانهای منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 33-50
میرسعید جعفری؛ معصومه اسمعیلی؛ حسین اسکندری؛ کیومرث فرحبخش

2.

اثر بخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 23-51
علیرضا کریمی وکیل؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیومرث فرحبخش؛ جلیل یونسی

3.

ارائه الگوی رشد پس از سانحه در بیماران سرطانی :یک مطالعه گراندد تئوری

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 79-105
مرتضی فاضل؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی

4.

ارتباط عاطفه مثبت، شرایط کاری و حمایت از هدف با رضایت شغلی: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی و پیشرفت در جهت هدف

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 58-81
یوسف کریمی؛ کیومرث فرحبخش

5.

بررسی رابطه ویژگی های شخصیت با نگرش فراحدی شغلی کارمندان دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 47-70
مرضیه مدنی فر؛ کیومرث فرحبخش؛ اسماعیل سعدی پور

6.

پیش بینی میزان عزت نفس ، خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس شیوه های فرزند پروری و الدین با همایندی خودمتمایزسازی آنان

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 41-60
داوود نوده ئی؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش

7.

تدوین مدل آموزش زوج درمانی بوم شناختی چند بعدی به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی (مطالعه کیفی با تمرکز بر کاهش میل به طلاق و تعارضات زناشویی)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 25-56
احمد خاکی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله معتمدی؛ معصومه اسمعیلی؛ حسین سلیمی بجستانی

8.

تعارضات خواهر- برادری، جنسیت و الگوهای فرزندپروری در دانش آموزان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 18-32
صادق حسن نیا؛ کیومرث فرح بخش؛ هادی کرم رازی؛ یونس دوستیان؛ شبنم وازپور

9.

حیطه های تعارض و استراتژی های حل آن در زوجین رضایتمند

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 29-54
الهام فتحی؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ منیژه دانشپور

10.

رابطه بین عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادی در کسب وکارهای خانوادگی (مطالعه موردی: صنعت فرش ماشینی شهرهای کاشان و آران و بیدگل)

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 41-66
محمدرضا خبازی راوندی؛ کیومرث فرحبخش؛ لطفعلی عاقلی

11.

مقایسه اثر بخشی زوج درمانی به تنهایی و زوج درمانی به همراه خانواده های اصلی در کاهش تعارض های زناشویی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 133-152
کیومرث فرح بخش

12.

همبستگی بین ویژگی های ادراک شده خانواده اصلی و فعلی و رابطه آن با تعارض زناشویی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 40-65
کیومرث فرح بخشContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.