1.

آثار شوک‌های اقتصادی خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR)

دوره 27، شماره 91، تیر 1401، صفحه 9-50
مرتضی خرسندی؛ تیمور محمدی؛ حمیدرضا ارباب؛ عمادالدین سخائی

2.

اثرات تکانه‌های عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE )

دوره 9، شماره 35، تیر 1399، صفحه 41-96
یونس خداپرست؛ تیمور محمدی؛ حسین توکلیان

3.

اثر بازتوزیع درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از مدل شبه داده ستانده

دوره 10، شماره 37، تیر 1389، صفحه 167-192
علی اصغر اسفندیاری؛ حمیده نیسی

4.

اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 3، تیر 1391، صفحه 131-170
محمدحسین مهدوی عادلی؛ اعظم قزلباش؛ محمد دانش‌نیا

5.

ارائه یک شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی ( مطالعه موردی : شرکت سایپا )

دوره 11، شماره 43، دی 1390، صفحه 219-237
غلام حسین مهدوی؛ کاظم گودرزی

6.

بررسی اثر تورمی تانزی بر عملکرد نظام مالیاتی در ایران

دوره 22، شماره 72، مهر 1396، صفحه 1-40
حمید سپهردوست؛ مهسا باروتی

7.

بررسی ارتباط غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و اندازه دولت در ایران

دوره 23، شماره 75، تیر 1397، صفحه 21-50
حسن حیدری؛ آرش رفاح کهریز

8.

تأثیر عوامل نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بیمه ایران و کشورهای منتخب

دوره 1، شماره 1، دی 1394، صفحه 35-54
عبدالرسول قاسمی

9.

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 17، تیر 1384، صفحه 209-236
فریدون رهنما رودپشتی؛ فرشید سیم بر؛ صدیقه طوطیان

10.

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی‌های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران

دوره 16، شماره 62، مهر 1395، صفحه 81-101
تیمور محمدی؛ فرزاد اسکندری؛ داود کریمی

11.

رابطه بین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برخی متغیرهای کلان اساسی

دوره 6، شماره 22، تیر 1387، صفحه 97-117
موسی بزرگ اصل؛ سید مهدی رضوی

12.

نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و پیش بینی سود توسط B مدیران

دوره 13، شماره 50، تیر 1395، صفحه 65-88
رافیک باغومیان؛ حجت محمدی؛ سجاد نقدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login