1.

ارائة دو الگوریتم فرا ابتکاری به منظور حل مسألة سرمایه گذاری در منابع پروژه با اهداف کمینه سازی هم زمان هزینه های منابع و زمان اتمام پروژه

صفحه 1-20
امیر عباس نجفی؛ فرامرز شمس ناتری؛ محمد نجفی

2.

مدل برنامه ریزی غیر خطی مبتنی بر TOPSIS برای محاسبة اوزان ایده آل شاخص های تصمیم گیری

صفحه 21-39
سید حسین رضوی حاجی آقا؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ هادی اکرمی؛ شیده سادات هاشمی

3.

ارائة یک مدل ریاضی برای زمان بندی و موازنة خط مونتاژ هزینه گرا با محدودیت منابع

صفحه 41-59
محمد رحیم رمضانیان؛ محمد حسن قلی زاده؛ شیوا شبان

4.

یک رویکرد TOPSIS فازی با اوزان ترکیبی برای انتخاب فروشندة سیستم های مخابراتی

صفحه 61-87
محمد امین نایبی؛ ابوذر پارسانژاد؛ محمد رضا پارسانژاد

5.

تخمین توابع اثر شلاقی و ذخیرة موجودی با استفاده از روش شناسی سطحی پاسخ

صفحه 89-112
مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ امیر حسن زاده

6.

استفاده از روش تاپسیس فازی به منظور اولویت بندی موانع اجرای استراتژی در میان پیمانکاری بخش انرژی

صفحه 113-137
سید محمد علی خاتمی فیروزابادی؛ سید حسین جلالی؛ سید علی محمد پرورده

7.

کاربرد تجربی متدولوژی دلفی در ارائة نقشة ریسک های استراتژیک در نظام بانکی

صفحه 139-154
حمید رضا فرتوک زاده؛ مهدی الهی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.