1.

ارزیابی کیفی ترجمة اصطلاحات حقوق مدنی در قرآن کریم

صفحه 30-9
سیدرضا به آفرین؛ مسعود یزدانی مقدم؛ جعفر شریفی گلریز

2.

معادل‌یابی مقوله‌های فولکلور ایرانی: بررسی موردی ترجمة عربی نون والقلم جلال آل احمد

صفحه 58-31
مرضیه ربیعی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ احمد پاشازانوس

3.

کیفیت ترجمة معنایی از منظر تئوری لارسن در ترجمة یثربی از قرآن (مطالعة موردی ترجمة سورة کهف)

صفحه 92-59
علی صیادانی؛ یزدان حیدرپور؛ سیامک اصغرپور

4.

سبک ترجمة استعارات فولادوند و حلبی بر اساس راهکارهای ترجمة استعارة نیومارک (مطالعة موردی جزء اول قرآن کریم)

صفحه 114-93
سجاد احمدی؛ حسین گلی

5.

بررسی تغییر دلالت‌های زمان در ترجمة صافی نجفی از رباعیات خیام با تکیه بر عناصر انسجام‌بخشی متن

صفحه 138-115
فرشته ناصری

6.

پردازش و بازتولید در ترجمة متون ادبی بر اساس دیدگاه ویلس (پیکرة مطالعاتی: ترجمة کتاب در بند کردن رنگین‌کمان)

صفحه 160-139
صادق ابراهیمی کاوری

7.

بررسی و نقد ترجمة نونیة ابوالفتح بُستی به زبان فارسی؛ با تکیه بر اصل کمّیت

صفحه 196-161
احمد حیدری؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ ناصر زارع؛ مسلم زمانی

8.

تغییر بیان و فاخرگویی در ترجمه از فارسی به عربی بر اساس نظریة وینه و داربلنه

صفحه 216-197
حمیدرضا حیدری

9.

نقد و بررسی ترجمة سورة القارعه بر مبنای بافت زبانی آن (موردپژوهانة ترجمه‌های فولادوند و مکارم شیرازی)

صفحه 246-217
عادل آزاددل؛ جواد گرجامی؛ معصومه بهره ور

10.

تکنیک‌های روان‌سازی متن ترجمه در سه حوزة ساختار جمله، زمان و ضمایر

صفحه 272-247
رضا ناظمیان؛ صادق خورشا

11.

تحلیل مقایسه‌ای عوامل سازندة ابهام در کتاب سیبویه و ترجمة آن بر اساس عناصر انسجام دستوری

صفحه 300-273
زهرا کرم زادگان

12.

آسیب‌شناسی توانش ترجمة دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی و تدریس ترجمة عربی‌ـ فارسی و برعکس با تکیه بر روش تحلیل خطا (ETA)

صفحه 330-301
مینا عربی؛ رقیه رستم پور ملکی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.