1.

اثرات سیاست های پولی و مالی بر پویایی های ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 75، تیر 1397، صفحه 167-203
سیاب ممی پور؛ صغری جعفری؛ زیبا ساسانیان اصل

2.

اثر اقدامات مالی دولت‌ها بر نرخ ابتلا به کووید-19

دوره 28، شماره 96، آبان 1402، صفحه 53-85
محمد حسین جعفری؛ امینه ‍محمودزاده؛ مسعود نیلی

3.

اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (مطالعه مورد استان گلستان)

دوره 4، شماره 13، بهمن 1381، صفحه 33-56
نورالدین شریفی؛ محمد علیزاده

4.

اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام

دوره 14، شماره 53، تیر 1393، صفحه 109-142
مهدیه اکبری روشن؛ عباس شاکری

5.

آزمون تأثیرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی

دوره 6، شماره 23، دی 1385، صفحه 81-112
افسانه شفیعی؛ شهزاد برومند؛ احمد تشکینی

6.

آزمون مجدد رابطه بین درآمد و مخارج دولت در ایران: متقارن یا نامتقارن؟

دوره 12، شماره 47، دی 1391، صفحه 123-152
علی حسین صمدی؛ نغمه زارع حقیقی

7.

بررسی اثر فعالیتها و سیاستهای اقتصادی دولت بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)

دوره 7، شماره 26، مهر 1386، صفحه 181-211
ابوالفضل شاه آبادی

8.

بررسی رابطه بلند مدت اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران

دوره 11، شماره 43، دی 1390، صفحه 199-218
ابراهیم علی رازینی؛ امیررضا سوری؛ احمد تشکینی

9.

پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ( مطالعه موردی ایران )

دوره 7، شماره 22، فروردین 1384، صفحه 133-155
زیبا حجتی؛ علیرضا اقبالی؛ حمیدرضا حلافی

10.

تأثیر شوک‌های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران

دوره 2، شماره 7، تیر 1392، صفحه 129-145
حسین محمدی؛ امین برات زاده

11.

کارایی اقتصادی و اندازه دولت

دوره 6، شماره 21، تیر 1385، صفحه 151-166
علی سوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login