1.

اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری درآمد در ایران : اندازه گیری شاخص رشد به نفع فقیر

دوره 8، شماره 29، بهمن 1385، صفحه 113-141
خسرو پیرائی؛ آزاده قناعتیان

2.

آزار خیابانی: تفسیری از تلقی زنان شهر کرمانشاه

دوره 10، شماره 35، فروردین 1402، صفحه 41-77
قربانی کوثر؛ محمد فرهادی؛ نادر امیری

3.

انزوای اجتماعی، توسعه‌یافتگی مناطق شهری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در تهران

دوره 25، شماره 81، شهریور 1397، صفحه 1-35
سمیه شالچی

4.

برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران

دوره 9، شماره 30، فروردین 1386، صفحه 23-52
اسمعیل ابونوری؛ رضا عباسی قادی

5.

بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی در بخش‌های منتخب اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران

دوره 5، شماره 19، تیر 1395، صفحه 1-51
مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده

6.

بررسی نابرابری فرصتی مبتنی بر درآمد در نسل‌های تحصیلی ایران

دوره 18، شماره 56، مهر 1392، صفحه 41-71
حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی

7.

تأثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران، دکتر غلامرضا لطیفی، طاهره داودوندی

دوره 1، شماره 3، تیر 1389، صفحه 179-202

8.

تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر اقلید

دوره 10، شماره 40، مهر 1398، صفحه 115-145
محمود قدیری؛ حسن حکمت‌نیا؛ زهرا رجبی

9.

رابطه بین مصرف حامل‌های مختلف انرژی، رشد اقتصادی، نابرابری و فقر در ایران

دوره 23، شماره 74، فروردین 1397، صفحه 97-189
مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده

10.

سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت SVAR

دوره 27، شماره 90، فروردین 1401، صفحه 9-39
حسین رجب پور؛ فرشاد مومنی؛ علی نصیری اقدم

11.

شناسایی کانال‌های اثرگذاری رشد فقرزدا در مناطق شهری استان‌های ایران

دوره 22، شماره 86، مهر 1401، صفحه 121-150
الهام حشمتی دایاری؛ سهراب دل انگیزان؛ محمدشریف کریمی

12.

فرا تحلیل نابرابری در برنامه‌های توسعۀ منطقه‌ای

دوره 11، شماره 42، فروردین 1399، صفحه 1-39
مهسا تیزچنگ؛ منصوره اعظم آزاده

13.

نابرابری در دسترسی به مسکن در حوزه‌های شهری برحسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها (کاربرد ضریب جینی)

دوره 3، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 159-181
محمد حسین امجدی؛ علیرضا شکیباییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login