1.

ارائه روش شناسی هرمنوتیکی برای الگوسازی در روان درمانی و مشاوره

دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 120-133
رزگار محمدی؛ به رزان حسینی؛ یوسف کریمی؛ حسین احمد دوست

2.

بازاندیشی هرمنوتیک در شکل‌گیری پژوهش‌های کیفی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی با تأکید بر دیدگاه گادامر

دوره 5، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 123-148
فرشاد پرهام‌نیا

3.

تأویل جهان رمزها و استعاره‌ها در رسالـﺔ الابراج سهروردی بر مبنای هرمنوتیک ریکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399
زهرا بهره مند؛ علی تسلیمی

4.

تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد نتنوگرافی بر اساس اطلاعات ناقص

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 179-203
رضا شیخ؛ هانیه شامبیاتی

5.

تفاوت نظام معنایی کتابداران و کاربران در مصاحبه مرجع با رویکرد هرمنوتیک (مطالعه موردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1395، صفحه 41-60
زینب غفورنیا؛ شیوا قمی؛ عصمت مؤمنی

6.

متن‌گرایی تاریخی؛ نگاهی به روش تفسیری آمنه ودود با تمرکز بر تفسیر آیة 34 سورة النّساء

دوره 6، شماره 18، بهار 1394، صفحه 41-76
حسین خندق آبادی

7.

مساهمت گادامر در فلسفة علوم‌انسانی

دوره 9، شماره 33، بهار 1392، صفحه 75-92
مهدی معین زاده؛ حمیدرضا آیت اللهی

8.

مفسّران قرآن و فهم روشمندانه از متن

دوره 5، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 7-34
داوود معماری؛ فاطمه خامدا

9.

مولوی و هرمنوتیک فلسفی

دوره 9، شماره 25، پاییز 1384، صفحه 183-206
عبدالله نصری

10.

هانری کربن: از هایدگر تا ملاصدرا هرمنوتیک و پیوستگی در طلب هستی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1387، صفحه 111-136
رضا اکبریان؛ املی نوو اگلیز

11.

هرمنوتیکت از دیدگاه هایدگر در شهرسازی

دوره 12، شماره 30، تابستان 1384، صفحه 67-89
غلامرضا لطیفی

12.

هرمنوتیک و تأویل آیات قرآن کریم

دوره 3، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 9-46
محمد حسین بیات