1.

آراء معرفتی دنس اسکوتوس و مقایسة آن با آراء ابن‌سینا

دوره 6، شماره 23، مهر 1389، صفحه 53-74
مهدی عباس زاده

2.

بررسی دیدگاه ابن رشد و ابن عربی پیرامون معناشناسی و ضرورت تأویل قرآن کریم

دوره 10، شماره 35، تیر 1398، صفحه 91-115
محمود خونمری؛ عباس بخشنده بالی

3.

بررسی متعلق شهود در اندیشه اسپینوزا

دوره 17، شماره 68، دی 1400، صفحه 154-175
محمد عنبرسوز؛ یوسف نوظهور

4.

بررسی و تبیین ماهیّت علمی و معرفتی ادبیات

دوره 13، شماره 40، شهریور 1388، صفحه 9-22
حسین نوین

5.

تعیّن معرفتی فلسفة ملاّصدرا و نقددو دیدگاه

دوره 11، شماره 42، تیر 1394، صفحه 21-36
عبداله صلواتی

6.

خداشناسی برهانی و شهودی با تکیه بر قرآن کریم و نهج‌البلاغه

دوره 2، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 177-206
امن الله تایران

7.

شعر شهود: جیمز رایت و سهراب سپهری

دوره 28، شماره 100، تیر 1403، صفحه 113-132
علیرضا جعفری؛ مسعود فرهمندفر

8.

علیه دیدگاه وزن دهی برابر در معرف‌شناسی اختلاف نظر

دوره 14، شماره 56، دی 1397، صفحه 43-59
امید کریم زاده

9.

کردار ادراکی، نقطه تلاقی نفس و بدن در فلسفه برگسون

دوره 5، شماره 20، دی 1388، صفحه 121-127
مهدی سلطانی گازار

10.

مقایسة نمادپردازی نور و سیاهی در شهود عارفانه در طریقة کبرویه و مسیحیت شرقی

دوره 7، شماره 28، دی 1390، صفحه 59-46
نادر محمد زاده

11.

نگاهی به عرفان و ولایت از منظر علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 2، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 149-168
مجتبی مطهری الهامی

12.

نگرش فلسفی نیکلای بردیایف: معرفت‌شناسی، متافیزیک و فلسفۀ اخلاق

دوره 7، شماره 25، فروردین 1390، صفحه 7-32
محسن جوادی؛ حمید بخشندهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login