1.

هزاروششصد رنگ‌واژه در زبان فارسی

صفحه 7-44
معصومه زارعی

2.

نشانگر های ساخت کنایی در گویش تالشی سه سار و وابستگی آن به زمان گذشته و نمود

صفحه 45-64
عبداله عزت دوست سه ساری؛ مجتبی منشی زاده؛ حیات عامری

3.

بازنمایی وجه فعلی در مقدمه شاهنامه ابومنصوری: مقایسه رویکردی سنتی و نظریة نقشگرا در باب وجه

صفحه 65-94
پونه عابدین؛ محمد دبیرمقدم

4.

انواع جملات با اثر مسیر باغی در فارسی و دلایل بروز آن

صفحه 95-122
نیره جودی

5.

آموزش مجازی زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: یک جایگزین یا یک گزینه؟

صفحه 123-156
رضامراد صحرائی؛ شهره سادات سجادی؛ شیوا مجیدی؛ امیرحسین مجیری

6.

دربارة (-ow) در کردی جنوبی

صفحه 157-187
حبیب گوهری؛ فروغ اسدی

7.

خطاهای زبانی دانش‌‌‌‌‌آموزان در کاربرد گروه اسمی انگلیسی از منظر روان‌‌‌‌‌‌شناسی‌‌‌‌زبان

صفحه 189-209
عبدالحسین حیدری؛ مالک پناهی

8.

انتقال معانی حرف جر «باء» به حرف‌اضافۀ «به»، مطالعۀ موردی: سورۀ آل عمران

صفحه 211-244
حاج بی‌بی نادران؛ مرتضی زارع برمی

9.

رابطۀ استعاره و بی‌ادبی در بافت غیبت رسانه ای بینافردی

صفحه 245-271
سیده سحر جاوید؛ جلال رحیمیان؛ امیرسعید مولودی؛ علیرضا خرمایی

10.

مشاهداتی دربارة سهم و نقش دو نیم‌کرۀ مغز در پردازش زبان

صفحه 273-299
محمد هادی فلاحی؛ مرضیه یاری زاده

11.

بررسی صوت‌شناختی و شنیداری واکه‌های سادۀ واجی گویش خوافی

صفحه 301-326
سیدمحمد صاحبی؛ نوید فیروزی

12.

تاملی تحلیلی – انتقادی در آرای زبانی سوسور و گادامر

صفحه 327-349
فرزاد بالو

13.

واکه‌های سادة لری مینجایی: یک بررسی صوت‌شناختی

صفحه 351-381
الهام خدایی؛ ماندانا نوربخش

14.

زبان معیار و شاخص‌های آن در نوشته‌های تحقیقی محمدعلی اسلامی نُدوشن

صفحه 383-408
سید مهدی نوریان؛ سارا محمدی

15.

واکاوی ساختمان دستوری گروه اسمی در نوشتار فارسی‌آموزان چینی سطح فرامیانی (B2)

صفحه 409-431
محمد باقر میرزایی حصاریان

16.

بررسی فرایندهای واژه‌آفرینی و واژه‌سازی در کودکان 2 تا 6 سالۀ فارسی‌زبان تهرانی

صفحه 433-456
زهرا خان علی زاده؛ فریبا قطره

17.

نقدی بر مقالة «بررسی صوت‌شناختی رخداد انسدادی‌ چاکنایی پیش از واکۀ آغازین در واژگان زبان فارسی»

صفحه 457-470
علی پیرحیاتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login