1.

بررسی مقایسه‌ای کودکان چهار تا پنج سال دو‌زبانه ‌(ترک و فارسی‌زبان) و تک‏ زبانه ‌‌(فارسی‌زبان) در درک و کاربرد عبارات استعاری بدن‌مند

صفحه 7-32
سعیده شجاع رضوی

2.

تحلیل عملکرد نقش ترغیبی زبان در آگهی‌های بازرگانی (تحلیلی آماری مبتنی بر زبان فارسی)

صفحه 33-54
سجاد بدری

3.

عناصر درون بند موصولی توصیفی: ضمیر ابقائی یا عملگر تهی

صفحه 55-82
سولماز محمودی

4.

بررسی ویژگی‌های نحوی، معنایی و کاربردشناختی ساختار «فعل‏تصریف‏ـ‏ فعل‏‏تصریف» بر اساس دستور ساختاری و مقایسه آن با ساختارهای مشابه

صفحه 83-118
سید حمزه موسوی

5.

مکان یابی در زبان فارسی

صفحه 119-148
ایران عبدی؛ مهرداد نغزگوی کهن

6.

صوری‌سازی روابط مفهومی در سطح جمله از منظر زبانشناسی ریاضی

صفحه 149-187
مریم رمضانخانی

7.

نقش نظریۀ بازی‌ها در نقد کاربست اصل همکاری گرایس مبتنی بر زبان‌شناسی اقتصادی

صفحه 189-218
محسن قاسمی؛ رویا صدیق ضیابری؛ رضا خیرآبادی

8.

واکاوی نظریة نحو کاربردی در زبان عربی از منظر احمد المتوکل (مورد مطالعه: سطح کاربردشناختی)

صفحه 247-276
سعدالله همایونی؛ عدنان طهماسبی

9.

ساخت‌های نحوی منفی (نفی) در گفتمان زنان خواستار طلاق بر پایة رویکرد ون‌دایک

صفحه 219-247
حسین حلاج زاده بناب؛ زهرا دلگیر

10.

رویکردی زبان‌شناختی پیرامون شبکة شعاعی در ترجمة ممنوعیت‌های زبانی رمان التَشهّی

صفحه 277-304
عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فرشته افضلی؛ مجتبی بهروزی

11.

بررسی رابطة نگرش گویشوران بومی و میزان شدت تهدید زبانی‌شان با استناد به سند اجرایی یونسکو

صفحه 305-332
الیناز فرمهینی فراهانی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه

12.

نقش زبان‏شناسی دینی در «فلسفة دین» جان هیک

صفحه 333-364
یاسر بخشیان؛ علی الله بدشتی؛ عباس ایزد پناه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.