1.

مقایسه تاب آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران

صفحه 1-15
یوسف کریمی؛ محمود خباز؛ یوسف حبیبی؛ نادر کریمیان

2.

مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی با مراکز یادگیری دانشگاهی در ایران

صفحه 17-46
ابراهیم ابوالقاسمی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا احمدزاده

3.

تعیین نیمرخ‌های دانش‌آموزان بر اساس مؤلفه‌های کمک ‌خواهی، ادراکات محیط کلاسی و اهداف پیشرفت اجتماعی ازلحاظ فرسودگی تحصیلی: تحلیل مبتنی بر شخص

صفحه 47-67
کویستان محمدیان؛ موسی پیری؛ رامین حبیبی کلیبر

4.

ارتباط ساختار اجتماعی آموزش، وضعیت اقتصادی–اجتماعی و سرمایه فرهنگی خانواده با درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و حضوری

صفحه 69-104
محمّدباقر اکبرپورزنگلانی؛ حسین زارع؛ محمود اکرامی؛ حمید ملکی

5.

مقایسه اثربخشی روش و فن آموزش پرسشگری بر تفکر انتقادی و مهارت‌های آن در درس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه

صفحه 105-130
طیبه جوادی ممتاز؛ رسول کردنوقابی؛ یحیی معروفی

6.

تحلیل عاملی تائیدی و همسانی درونی مقیاس‌های هیجان مرتبط با کلاس درس (CRES)

صفحه 129-150
بهزاد ستاری؛ حسین پور شهریار؛ امید شکری

7.

اثربخشی نقشه مفهومی بر یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی

صفحه 151-171
جواد مصرآبادی؛ اکبر علیلو

8.

شخصیت و رویکردهای یادگیری به‌عنوان پیش‌بین‌های عملکرد تحصیلی دانشجویان

صفحه 173-190
اکبر رضایی

9.

اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی، برای آموزش اخلاق

صفحه 191-211
محمدرضا وحدانی اسدی؛ داریوش نوروزی؛ هاشم فردانش؛ خدیجه علی آبادی؛ خسرو باقری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login