1.

بازپژوهی کارکردهای سیاق در تفسیر المیزان

دوره 7، شماره 24، مهر 1395، صفحه 7-46
رسول محمدجعفری؛ حسن اصغرپور؛ مرتضی اوحدی

2.

بررسی دیدگاه کلامی جوادی آملی بر المیزان در سیاق آیات 30بقره و32 انفال

دوره 3، شماره 5، مهر 1401، صفحه 229-248
رقیه حامل؛ رقیه حامل

3.

پژوهشی در تحلیل مصداقی «إل یاسین» در آیۀ 130 سورۀ صافات

دوره 7، شماره 23، تیر 1395، صفحه 77-104
مجید چهری

4.

تحلیل فرایند «تفسیر» و «تطبیق» قرآن بر اساس کارکرد «سیاق» و «شأن نزول»

دوره 12، شماره 45، تیر 1400، صفحه 143-182
سعید غفرالهی؛ علی احمد ناصح؛ سیدرضا مؤدب

5.

تحلیل لغوی- تفسیری گستره معنایی واژگان مربوط به معاد در قرآن

دوره 11، شماره 41، شهریور 1399، صفحه 31-62
کاوس روحی برندق؛ صدیقه ملک لو

6.

تفاوت معناشناختی واژگان «اصطفی» و «اختار» در قرآن

دوره 7، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 69-94
سیده فاطمه شاه مرادی؛ کبری راستگو

7.

تقابل واژگان «یمین» و «شمال» در ترجمه‌های قرآن کریم با رویکرد معناشناسی

دوره 13، شماره 44، فروردین 1401، صفحه 29-55
محمدعلی کاظمی تبار؛ حسین بازودار قوی سفلایی؛ حجّت احمد زاده عطائی

8.

چگونگی بهره گیری مفسران معاصر از روایات تفسیری در تفسیرنگاری

دوره 12، شماره 47، دی 1400، صفحه 177-204
زهره شریعت ناصری؛ نسرین کردنژاد

9.

رویکردی انتقادی از منظر میزان توجّه به جایگاه سیاق در ترجمه‌های تحت‌اللّفظ، امین، معنایی و تفسیری

دوره 6، شماره 14، فروردین 1395، صفحه 236-207
علی حاجی خانی؛ نوروز امینی

10.

شبهه زدایی تقابل عصمت و آیات عتاب در نمای شصت و پنجمین آیه سوره زمر

دوره 9، شماره 34، مهر 1397، صفحه 133-156
فهیمه گلپایگانی؛ سید حسین حسینی کارنامی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج

11.

عدم تعارض سیاق و اسباب نزول در بعضی از آیات سورة آل‌عمران

دوره 3، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 99-114
طاهره مختاری پور؛ حسین علوی مهر

12.

فلسفه‌ی آفرینش از منظر قرآن کریم؛ مطالعه مورد پژوهانه: آیات مربوط به «آفرینش بحق» آسمان ها و زمین

دوره 9، شماره 34، مهر 1397، صفحه 109-132
کاوس روحی برندق؛ محمد آسنجرانی؛ علی بیدسرخی

13.

نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ

دوره 6، شماره 21، دی 1394، صفحه 137-161
عباس اسماعیلی زاده؛ محبوبه غلامیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login